Zarządzanie i Administrowanie nieruchomościami

Wieloletnie doświadczenie

Nieruchomośći

Jesteśmy pomocni w rozwiązaniu każdego problemu dotyczącego prawidłowej eksploatacji lokalu mieszkalnego 

Rozliczenia

Posiadamy profesjonalne programy rozliczeniowe i księgowe
 dla Wspólnot Mieszkaniowych.

BEZPIECZEŃSTWO

Współpracujemy na stałe z firmą, która usuwa awarie o każdej porze dnia,
w dni wolne od pracy i święta

O firmie

Biuro Obsługi Nieruchomości ADMIRATOR, rozpoczęło działalność 01 sierpnia 2009 r. 

Biuro oferuje pełen zakres usług związanych z Zarządzaniem i Administrowaniem nieruchomościami, zgodnie z wymogami : Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali ; Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ;  Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz pozostałego pakietu Ustaw dotyczących powyższej działalności.


Pracownicy zatrudnieni w Biurze ADMIRATOR, posiadają wieloletnie doświadczenie i wysokie kwalifikacje z zakresu:

zarządzania nieruchomościami
• technicznego utrzymania nieruchomości, przeglądów budowlanych
• księgowości i rozliczeń finansowych


1. Z każdą techniczną problematyką, dotyczącym nieruchomości lub swojej własności, można zwrócić się do naszego Biura  z oczekiwaniem na wyczerpującą, rzeczową, opartą na aktach prawnych odpowiedź.
2. Jesteśmy pomocni w rozwiązaniu każdego problemu technicznego dotyczącego prawidłowej eksploatacji lokalu mieszkalnego w zgodności z przepisami prawa w tym zakresie. 
3. Pracowników Biura cechuje duże poczucie odpowiedzialności za rzetelne i sprawne wykonywanie usługi zarządzania, administrowania nieruchomością, zgodne z przepisami prawa.
4. Ważną zaletą naszego Biura jest szybka reakcja na zaistniałe awarie lub usterki na nieruchomości, oraz sprawne prowadzenie napraw i remontów.
5. Posiadamy profesjonalne programy rozliczeniowe i księgowe dla Wspólnot Mieszkaniowych.
6. Posiadamy bardzo korzystny program ubezpieczenia nieruchomości od wszystkich ryzyk i odpowiedzialności cywilnej, w wyjątkowo niskich cenach przy zachowaniu optymalnych warunków ubezpieczenia.
7. Współpracujemy na stałe z firmą, która usuwa awarie o każdej porze dnia, w dni wolne od pracy i święta.

Oferta

I. W zakresie administrowania nieruchomością wspólną:

1. Zarejestrowanie wspólnoty mieszkaniowej w Urzędzie Statystycznym i Urzędzie Skarbowym.

2. Założenie rachunku bankowego dla Wspólnoty w banku wskazanym przez wspólnotę.

3. Prowadzenie ewidencji właścicieli lokali.

4. Wskazywanie najkorzystniejszych ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną.

5. Przygotowywanie i obsługa zebrań wspólnot mieszkaniowych.

6. Przygotowywanie uchwał właścicieli lokali.

7. Analizowanie składanych ofert dotyczących umów o dostawy, roboty i usługi związane z utrzymaniem nieruchomości.

8. Przygotowywanie i negocjowanie umów o dostawy, roboty bądź usługi.

9. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.

10. Protokolarne przejmowanie nieruchomości wraz z dokumentacją techniczną, administracyjną, księgowo - finansową i prawną.

11.  Archiwizowanie dokumentów zarządzanej nieruchomości.
1


II. W zakresie technicznego utrzymania nieruchomości

1. Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

2. Zlecanie i nadzorowanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

3. Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów remontów.

4. Przygotowywanie procedury wyboru firm wykonawcy robót remontowych lub modernizacyjnych.

5. Przygotowywanie procedury do uzyskiwania kredytów preferencyjnych (np. z premią termomodernizacyjną i remontową) lub inwestycyjnych.

6. Organizowanie i nadzór robót remontowo - modernizacyjnych w zakresie inwestorskim.

7. Kontrola bieżąca utrzymania nieruchomości
2


III. W zakresie usługi rachunkowo - księgowej

1. Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałami wspólnoty mieszkaniowej.

2. Przygotowywanie wymiaru opłat dla właścicieli i dostarczanie ich właścicielom.

3. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.

4. Przygotowywanie propozycji planów finansowo - rzeczowych.

5. Prowadzenie rocznych i okresowych rozliczeń kosztów mediów i powiadamianie właścicieli na piśmie.

6. Prowadzenie rocznych i okresowych rozliczeń kosztów utrzymania nieruchomości oraz funduszu remontowego.

7. Windykacja należności z tytułu opłat mieszkaniowych i pożytków.

8. Czynności związane z obsługą z bankową.

9. Wydawanie właścicielom lokali mieszkalnych zaświadczeń dotyczących dodatków mieszkaniowych.

10. Archiwizowanie źródłowej dokumentacji finansowo - księgowej.
3


IV. W zakresie utrzymania porządku, konserwacji i eksploatacji

1. Nadzorowanie i bieżąca kontrola utrzymania czystości części wspólnej nieruchomości budynkowej i gruntowej.

2. Zlecanie w uzgodnieniu z Zarządem wspólnoty prac konserwacyjnych oraz usuwania usterek wynikłych w czasie eksploatacji.

3. Nadzorowanie nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw mediów (energii elektrycznej i cieplnej, wody i odprowadzenia ścieków, gazu oraz wywozu nieczystości).

4. Kontrola nad utrzymaniem porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku przez właścicieli lokali.

5. Kontrola faktur za dostarczone media komunalne.

6. Okresowe odczytywanie urządzeń pomiarowych.

7. Ewidencja oraz nadzorowanie legalizacji urządzeń pomiarowych.
8. Ustalanie z Zarządem wspólnoty zaliczek na media komunalne i opłaty eksploatacyjne.
4

 

Realizując powyższe zamierzenia dodatkowo zapewniam :

• Stałą kontrolę jakości świadczonych na rzecz nieruchomości usług w zakresie wywozu nieczystości, utrzymania czystości, drobnych napraw i konserwacji.
• Przygotowanie i dostarczenie książeczek opłat. 
• Konsultacje, doradztwo techniczne (za wyjątkiem specjalistycznych ekspertyz) oraz  realizację remontów przy współudziale inspektora technicznego.
• Prowadzenie wymaganej sprawozdawczości GUS-owskiej oraz wszelkiej innej wymaganej odpowiednimi przepisami.
• Prowadzenie i bieżącą aktualizację zgodnie z prawem budowlanym książek obiektów budowlanych.
• Kontrolę dostaw energii elektrycznej i wody oraz bieżące podejmowanie działań przeciwdziałających ich nadmiernemu zużyciu.
• Bieżącą analizę wpłacanych zaliczek związanych z dostawą mediów oraz zaliczek eksploatacyjnych w celu zapewnienia właściwej płynności finansowej.
• Organizację oraz obsługę zebrań współwłaścicieli.

Kontakt


 Biuro Obsługi Nieruchomości 
ADMIRATOR
ul. 11 Listopada 15
85-643 BYDGOSZCZ

tel. +48 666 818 411
e-mail: biuro@admirator.com.pl

Czynne:
Pn-Śr-Czw  7:00 - 14:30
Wt 7:00 - 17:00
Pt 7:00 - 12:30